Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Depro Profiles, fabrikant van het assortiment en het merk Maëstro, geeft, afhankelijk van de productlijn, 10 of 15 jaar garantie (deze garantie-periode staat vermeld op de inlegfolder).

De garantieduur begint bij de factuurdatum van de Maëstro producten. Enkel de geadresseerde van de originele factuur kan aanspraak maken op de garantievoorwaarden. Het kunnen voorleggen van een geldige originele factuur is bijgevolg een dwingende voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een garantietussenkomst.

De productgarantie heeft enkel betrekking op productiefouten, verborgen productiegebreken en erkende gebreken in de gebruikte materialen tijdens productie van de Maëstro producten. Gebreken kunnen enkel aanvaard worden indien de plaatsing en het onderhoud conform de Maëstro voorschriften gebeurd zijn. Hierbij geldt als bijkomende regel dat de omgevingsomstandigheden waar de Maëstro producten zich in bevinden eveneens van die aard zijn dat ze voldoen aan de plaatsingvoorschriften (cfr. contact met water, vochtigheidsgraad ed…).

Voor het onderhoud dient men gebruik te maken van een vochtige doek. Wanneer er bij het onderhoud bepaalde producten worden gebruikt dienen deze eerst te worden uitgetest op een ongeplaatst paneel en kan dit na grondige inspectie op afwezigheid van eventuele inwerking op het Maëstro product, gebruikt worden.

Zoals gebruikelijk wordt alle verwerkt materiaal als geaccepteerd beschouwd. Panelen met zichtbare gebreken mogen in geen geval geplaatst worden. Worden deze toch geplaatst, dan vervalt elke tussenkomst van de garantie. De producten met zichtbare gebreken, dienen aan de verdeler terugbezorgd te worden binnen de 14 dagen na aankoop. Na aanlevering van deze beschadigde producten zullen deze vervangen worden.

Elke kleurdegradatie wordt in verhouding van de tijd als normaal bevonden. Lichte kleurverschillen, tussen de producten onderling, zijn eigen aan het productieproces waardoor in de plaatsingsinstructie ook verwezen wordt naar het vermengen van de verschillende pakken gedurende de plaatsing.

Bij bevestiging van zware materialen aan of op de geplaatste Maëstro producten, zoals bv lichtarmaturen, kapstokken, …, dienen deze bevestigd te worden aan de draagstructuur en niet enkel aan de geplaatste Maëstro producten.

Alle gebreken betreffende productiefouten, verborgen productiegebreken en erkende gebreken in de gebruikte materialen tijdens productie van de Maëstro producten, die bijgevolg mogelijks in aanmerking komen voor dekking door onze garantie, moeten binnen de 14 dagen na het vaststellen, schriftelijk gemeld worden bij de Maëstro verdeler of via een standaard schademeldingsformulier dat terug te vinden is op de Maëstro website (www.maestro-panel.be).

Alle meldingen van gebreken dienen een volledig dossier te omvatten. Dit dossier bevat een beschrijving van het probleem, beschrijving van de zone in de woning waar deze fout zich voordoet, duidelijke foto’s van het probleem en mogelijk informatie van wanneer dit zich voordeed. Dit dossier moet eveneens de originele aankoopfactuur bevatten. Mogelijks wordt een expert van Maëstro langsgestuurd om het probleem beter te kunnen beoordelen, waarna een verslag opgemaakt wordt van de bevindingen.

Wanneer de claim gedekt wordt door de garantie, zal Depro Profiles, naar vrije keuze, het gebrek ofwel kosteloos herstellen, ofwel identieke of gelijkwaardige materialen, binnen de mogelijkheden van het op dat moment bestaande gamma van Maëstro producten, leveren ter vervanging van de gebrekkig bevonden materialen. Elke andere schadevergoeding, secundaire schade of vergoeding van plaatsingskosten worden uitgesloten. De kosten voor de verwijdering en de vervanging van het materiaal worden gedragen door de koper.

Indien de claim als niet-ontvankelijk bevonden wordt, behoudt Depro Profiles zich het recht om de door hen gemaakte kosten door te rekenen aan de indiener van de klacht. In deze context gaat dit over foutieve plaatsing, extreme omgevingsomstandigheden, onvoldoende ventilatie, verkeerde hulpmaterialen ed.., waarvan sprake in de plaatsingsinstructies.

De garantie is degressief, d.w.z. dat afhankelijk van het type garantie de waarde van de tussenkomst ieder jaar met 1/10de of 1/15de van het factuurbedrag vermindert.